• Zajazd Jan

  w Nałęczowie
 • Zajazd Jan

  w Nałęczowie

Drogi Kliencie,

Pragniemy  poinformować Cię, że w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/a danych osobowych jest ZHUP Małgorzata Jusiak Zajazd Jan, Kolonia Bochotnica 13A, 24-150 Nałęczów, email: info@zajazd.p

Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Danych Osobowych) są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych oraz zgodnie treścią udzielonej Administratorowi zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych mogą być kontrahenci i partnerzy Administratora (podmioty, które zamierzają przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych).

Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres Administratora z adresu, którego zgoda dotyczy.

Regulamin restauracji Zajazd Jan:

 • Restauracja „Zajazd Jan” mieści się w Nałęczowie, Kolonia Bochotnica 13A
 • Na teren restauracji składa się: budynek restauracji, teren przylegający do restauracji(ogród) oraz parking. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu.
 • Każdy z Gości restauracji „Zajazd Jan” jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 • Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji „Zajazd Jan", chyba że dokument zatwierdzony przez menadżera stwierdza inaczej.
 • Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 • Restauracja „Zajazd Jan” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.
 • Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji nie odpowiadamy.
 • Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nie obsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji.
 • Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 • Wstęp do restauracji „Zajazd Jan” oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie, monitoring oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 • Każdy Gość restauracji, który łamie prawo lub regulamin restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe oraz karno-prawne.
 • Kartę rabatową gość restauracji jest obowiązany pokazać przed dokonaniem zamówienia. Obsługa może nie uwzględnić rabatu jeżeli karta została okazana w późniejszym okresie.
 • Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na str. internetowej www.zajazdjan.pl oraz jest dostępny w restauracji „Zajazd Jan” Kolonia Bochotnica 13A, 24-150 Nałęczów.
 • Restauracja „Zajazd Jan” nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.
 • Restauracja „Zajazd Jan” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 • Regulamin obowiązuje od 01.01.2017r.

KARTA STAŁEGO KLIENTA RESTAURACJI ZAJAZD JAN
Regulamin Posiadacza Karty Stałego Klienta (KSK)

§1
Wystawca i właściciel karty

 1. Wystawcą i właścicielem Karty Stałego Klienta Restauracji Zajazd Jan jest firma: ZHUP Zajazd Jan Małgorzata Jusiak Bochotnica Kolonia 13A, 24-150 Nałęczów NIP 7162256029
  §2
                                             Użytkownik Karty Stałego Klienta
                                                         Kto może mieć kartę?
 2. Użytkownikiem Karty Stałego Klienta może być osoba fizyczna lub firma, która wypełniła formularz KSK, zobowiązała się do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z karty.
  2.   Użytkownik KSK wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Właściciela Karty.
  3.   Kartę Stałego Klienta zostanie wydana restauracji lub wysłana na wskazany adres.
 • 3
  Osoby uprawnione do korzystania z rabatu
 1. Kartą Stałego Klienta może posługiwać się wyłącznie osoba, której odręczny podpis widnieje w Formularzu Karty Stałego Klienta.
  2.   Karty nie można odstępować, nie podlega odsprzedaży ani nie ma możliwości cesji na inną osobę.
  3.   Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z Regulaminem Posiadacza Karty.
 • 4
  Przywileje i ograniczenia związane z kartą
 1. Karta upoważnia indywidualnie Posiadacza KSK do 10% rabatu na usługi gastronomiczne ( nie dotyczy zestawów obiadowych „Danie Dnia”).
  2.   Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie Karty Stałego Klienta obsłudze restauracji przed wydrukiem rachunku za usługę.
  3.   Rabat z karty nie łączy się z innymi promocjami oraz innymi kartami rabatowymi wydanymi przez zewnętrzne firmy.
  4.   Rabat nie działa wstecz.
                                                                           §5
                                                       Termin ważności karty
 2. Karta Stałego Klienta wydawana jest na okres dwóch lat od momentu wydania.
  2.   Wystawca Karty Stałego Klienta ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad programu „Karta Stałego Klienta.
  3.   Właścicielowi przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków regulaminu korzystania z karty i nadużywania przywilejów karty (decyzja o unieważnieniu karty zostanie podjęta indywidualnie).
  4.   Wystawca Karty Stałego Klienta zastrzega sobie prawo do zakończenia programu „Karta Stałego Klienta” w każdej chwili bez podania przyczyny.
  5.   Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Właściciela w przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży, itp.)
  6.   Właściciel Karty Stałego Klienta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie karty.
  7.   W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Wystawca KSK nie jest zobowiązany do wystawienia duplikatu karty.